A A A
HomeИнклузија

Инклузија

8 октбар власотинце инклузија

Општа дефиниција инклузије не постоји, а значење самог термина се мењало током година. Сама реч ИНКЛУЗИЈА ( латински inclusio ) значи укључивање, обухватање, подразумевање. Појам инклузије самим тим подразумева укључивање деце са сметњама у развоју у редован предшколски и школски систем и прихватање њихових различитости.

Инклузија у образовању представља начин извођења наставе и односа према свој деци. Дефинише се као процес којим се одговара на различите потребе све деце и ученика путем израженијег учешћа у процесу учења. У фокусу инклузије зато нису само деца са сметњама и инвалидитетом. У фокусу инклузије је свако дете коме је потребна додатна подршка за образовање.

Инклузија подразумева укључивање деце и младих људи у све активности заједнице, активна примена инклузивне праксе, једнако уважавање све деце. Гледање на разлике међу ученицима као на ресурсе за подршку у игри и учењу, а не као на проблеме који морају да се решавају. Неговање односа узајамне подршке .

Циљ инклузије је помоћи ученицима који се суочавају са развојним и здравственим тешкоћама у савладавању школског градива, адаптацији и социјализацији, очувању и развијању потенцијала.

Такође један од циљева инклузије јесте да се гаји социјални развој на дуге стазе, усмерен ка учешћу и вредновању социјалних улога деце с различитим специфичним потребама. Дакле, филозофија инклузије не бави се само образовањем, већ разматра успешно укључивање у друштво у целини.

Инклузивно образовање

Инклузивно образовање односи се на ученике који због одређених разлога имају тешкоће да савладају наставне садржаје који су предвиђени планом и програмом у редовним школама. Такви ученици према законској регулативи имају право на додатну подршку у оквиру редовних образовних установа. Циљ додатне подршке је да се ученицима са различитим проблемима обезбеди редовно похађање школа и укључивање у вршњачко окружење, као и да им се омогући школско напредовање у складу са њиховим развојним могућностима и потребама. Деца на коју се додатна подршка у образовном систему односи су деца која имају проблема у приступању, укључивању, учествовању или напредовању у образовању, а то су углавном деца која имају тешкоће у учењу због специфичних сметњи у понашању, учењу и емоционалном сазревању. Такође то су деца са сметњама у развоју или са инвалидитетом који може бити телесне, моторичке, интелектуалне, чулне или вишеструке природе. У ову групу деце спадају и деца која живе у социјално, економски, културно или језички сиромашној и нестимулативној средини.

Наша школа се труди да да смисао инклузивног образовања, примењује га у пракси и да сваком детету омогући похађање школе, да ни једно дете не остане изоловано од своје вршњачке групе и да образовну средину прилагоди потребама ученика. Ми смо у обавези да нашим ученицима којима је то потребно пружимо додатну подршку и помоћ. Наша школа више година спроводи инкллузивну праксу, а то подразумева индивидуализацију наставе, израду индивидуалних образовних планова за ученике са сметњама у развоју, као и обуку наставника за рад са ученицима са сметњама у развоју.