A A A
HomeInkluzija

Inkluzija

8 oktbar vlasotince inkluzija

Opšta definicija inkluzije ne postoji, a značenje samog termina se menjalo tokom godina. Sama reč INKLUZIJA ( latinski inclusio ) znači uključivanje, obuhvatanje, podrazumevanje. Pojam inkluzije samim tim podrazumeva uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u redovan predškolski i školski sistem i prihvatanje njihovih različitosti.

Inkluzija u obrazovanju predstavlja način izvođenja nastave i odnosa prema svoj deci. Definiše se kao proces kojim se odgovara na različite potrebe sve dece i učenika putem izraženijeg učešća u procesu učenja. U fokusu inkluzije zato nisu samo deca sa smetnjama i invaliditetom. U fokusu inkluzije je svako dete kome je potrebna dodatna podrška za obrazovanje.

Inkluzija podrazumeva uključivanje dece i mladih ljudi u sve aktivnosti zajednice, aktivna primena inkluzivne prakse, jednako uvažavanje sve dece. Gledanje na razlike među učenicima kao na resurse za podršku u igri i učenju, a ne kao na probleme koji moraju da se rešavaju. Negovanje odnosa uzajamne podrške .

Cilj inkluzije je pomoći učenicima koji se suočavaju sa razvojnim i zdravstvenim teškoćama u savladavanju školskog gradiva, adaptaciji i socijalizaciji, očuvanju i razvijanju potencijala.

Takođe jedan od ciljeva inkluzije jeste da se gaji socijalni razvoj na duge staze, usmeren ka učešću i vrednovanju socijalnih uloga dece s različitim specifičnim potrebama. Dakle, filozofija inkluzije ne bavi se samo obrazovanjem, već razmatra uspešno uključivanje u društvo u celini.

Inkluzivno obrazovanje

Inkluzivno obrazovanje odnosi se na učenike koji zbog određenih razloga imaju teškoće da savladaju nastavne sadržaje koji su predviđeni planom i programom u redovnim školama. Takvi učenici prema zakonskoj regulativi imaju pravo na dodatnu podršku u okviru redovnih obrazovnih ustanova. Cilj dodatne podrške je da se učenicima sa različitim problemima obezbedi redovno pohađanje škola i uključivanje u vršnjačko okruženje, kao i da im se omogući školsko napredovanje u skladu sa njihovim razvojnim mogućnostima i potrebama. Deca na koju se dodatna podrška u obrazovnom sistemu odnosi su deca koja imaju problema u pristupanju, uključivanju, učestvovanju ili napredovanju u obrazovanju, a to su uglavnom deca koja imaju teškoće u učenju zbog specifičnih smetnji u ponašanju, učenju i emocionalnom sazrevanju. Takođe to su deca sa smetnjama u razvoju ili sa invaliditetom koji može biti telesne, motoričke, intelektualne, čulne ili višestruke prirode. U ovu grupu dece spadaju i deca koja žive u socijalno, ekonomski, kulturno ili jezički siromašnoj i nestimulativnoj sredini.

Naša škola se trudi da da smisao inkluzivnog obrazovanja, primenjuje ga u praksi i da svakom detetu omogući pohađanje škole, da ni jedno dete ne ostane izolovano od svoje vršnjačke grupe i da obrazovnu sredinu prilagodi potrebama učenika. Mi smo u obavezi da našim učenicima kojima je to potrebno pružimo dodatnu podršku i pomoć. Naša škola više godina sprovodi inklluzivnu praksu, a to podrazumeva individualizaciju nastave, izradu individualnih obrazovnih planova za učenike sa smetnjama u razvoju, kao i obuku nastavnika za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju.